✓ Ruim aanbod baby en kids
✓ Gratis verzending vanaf 75€ of gratis ophaling winkel Oudenaarde
✓ Gratis inpak service
✓ Echte winkel

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

De consument heeft het recht aan Pimpel en Mees mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

 

Ondernemingsgegevens
Pimpel en Mees, met maatschappelijke zetel te Monseigneur Lambrechtstraat 40, 9700 Oudenaarde (België), is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0849.003.980. 
Telefoon: +32 (0)55 60 71 85
E-mail: info@pimpelenmees.be
Website: www.pimpelenmees.be
BTW nummer: BE 0849.003.980

Rekeningnummer: BE52 7370 3702 1509, BIC: KREDBEBB
Artikel 1: Algemene bepalingen

De electronische webwinkel van Pimpel en Mees, met maatschappelijke zetel te  Monseigneur Lambrechtstraat 40, 9700 Oudenaarde (België), BTW BE 0849.003.980, biedt haar klanten de mogelijkheid om bij Pimpel en Mees online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het Pimpel en Mees assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Pimpel en Mees. 

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien verzend-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in België en Nederland. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

Pimpel en Mees is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Pimpel en Mees is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Pimpel en Mees.

Pimpel en Mees is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.


Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Pimpel en Mees assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Pimpel en Mees. De verzendkosten voor levering binnen België en Nederland bedragen 5,95 euro. De leveringstermijn bedraagt één tot enkele werkdagen.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: 

- via kredietkaart (Visa & Mastercard)
- via bankkaart
- via overschrijving
- of indien de klant de bestelling afhaalt in de winkel, kan ook in de winkel worden betaald (via contant, Bancontact/Mister Cash, Maestro, Visa of Mastercard) We aanvaarden ook consumtiecheques en ecocheques.
Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Pimpel en Mees.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Pimpel en Mees te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 6: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.


Artikel 7: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Pimpel en Mees klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Pimpel en Mees.

Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.


Artikel 8: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. 
De consument heeft het recht aan Pimpel en Mees mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 kalenderdagen vanaf de levering contact opnemen met Pimpel en Mees en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Pimpel en Mees, Krekelput 16, 9700 Oudenaarde (België).

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden


Artikel 9: Privacy

Uitgebreide info over onze privacy policy is te vinden op privacy policy.

 

Artikel 10: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Pimpel en Mees om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 11: Pimpel en Mees klantendienst

Pimpel en Mees is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)55 60 71 85 (dinsdag t/m zaterdag, van 10h00 - 18h00), via e-mail op info@pimpelenmees.be of per post op het volgende adres: Pimpel en Mees, Krekelput 16, 9700 Oudenaarde (België).


Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Pimpel en Mees. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Pimpel en Mees kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.


Artikel 13: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Leeftijd

Door te bestellen verklaart U ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over uw aankoopdaad.


Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter 

Het Belgisch recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Oudenaarde (België) bevoegd.